باشگاه ملی

چرا تیم ملی!؟

در تیم ملی
  • آموزش میبینی

  • معامله میکنی

  • تخفیف می گیری

  • اعتبار می گیری

  • در حد تیم ملی!

در کارگزاری اختصاصی میتونی

نقشه راه ملی پوش شدن

قدم اول

ورود اطلاعات

قدم دوم

احراز هویت سجام

قدم سوم

معرفی به عنوان مشتری کارگزاری

قدم چهارم

عضویت در باشگاه تیم ملی

در تیم ملی امتیاز میگیری در حد تیم ملی