اطلاعیه مهم :سلب دسترسی ویرایش درخواست های صدور سرمایه گذاران از مدیران صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعیه مهم
 
با توجه به سلب دسترسی ویرایش درخواست های صدور سرمایه گذاران از مدیران صندوق های سرمایه گذاری بر اساس الزام سازمان بورس، در صورت وجود مغایرت بین مبلغ واریزی و درخواست صدور، پس از بررسی کارشناسان صندوق، درخواست صدور توسط مدیر صندوق رد  و مبلغ به حساب سرمایه گذاران عودت خواهد شد. لذا خواهشمند است نهایت دقت کافی در زمان ثبت صدور توسط سرمایه گذاران محترم بعمل آید.
باتشکر