• تهران، انتهای خیابان چهارم خالد اسلامبولى ( وزرا )، کوچه رفیع، پلاک 2

شماره حساب های بورس اوراق

بانک ملی

شماره حساب :0104191755003
IR86 0170 0000 0010 4191 7550 03
بانک صادرات

شماره حساب : 0104279495000
IR03 0190 0000 0010 4279 4950 00
بانک ملت

شماره حساب : 5190909010
IR06 0120 0000 0000 5190 9090 10
بانک تجارت

شماره حساب : 104315844
IR37 0180 0000 0000 0104 3158 44

شماره حساب های بورس کالا

بانک ملی
شعبه :بورس کالای ایران
شماره حساب : 0105217975001
IR45 0170 0000 0010 5217 9750 01
تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعصر و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428
بانک ملت
شعبه :بورس کالا
شماره حساب : 321515513
IR92 0120 0000 0000 0321 5155 13
تهران – خبابان طالقانی-خبابان انزلی- پلاک351
بانک تجارت
شعبه :تخصصی بورس کالا
شماره حساب : 104315690
IR24 0180 0000 0000 0104 3156 90
تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعصر و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428
بانک کشاورزی
شعبه :بورس کالا کشاورزی
شماره حساب : 541036688
IR78 0160 0000 0000 0541 0366 88
تهران – خبابان طالقانی- خبابان انزلی- پلاک351
بانک سپه
شعبه :بیهقی
شماره حساب : 2000800447710
IR98 0150 0000 0200 0800 4477 10
تهران – میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا- ساختمان شماره 7- طبقه همکف

شماره حساب های بورس انرژی

بانک ملت
شعبه :بورس کالا
شماره حساب : 45656632/90
IR50 0120 0000 0000 4565 6632 90
تهران – خبابان طالقانی-خبابان انزلی- پلاک351
بانک تجارت
شعبه :تخصصی بورس کالا
شماره حساب : 104320112
IR37 0180 0000 0000 0104 3201 12
تهران – خبابان طالقانی- حدفاصل ولیعصر و حافظ – روبروی هتل انقلاب پلاک 428